چرا نهنگ سرش سوراخ است؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۲۰:۲۵:۶

نهنگ ها چگونه نفس می کشند؟

تنفس نهنگ سوراخ تنفسی نهنگ دلفین آب نهنگ نفس کشیدن نهنگ

نهنگ ها پستان دارانی هستند که هوا را به ریه هایشان می برند و نفس می کشند. سوراخ تنفسی نهنگ ها در واقع بینی نهنگ است که در بالای سرش یا پشت سرش قرار گرفته است.
سوراخ بینی با عضلاتی پوشیده شده است که وقتی نهنگ زیر آب است اجاره نمی دهد آب وارد شود.
سوراخ تنفسی به نای و سپس به شش نهنگ وصل می شود. نهنگ ها بر خلاف انسان ها نمی توانند از طریق دهانشان نفس بکشند و فقط از طریق سوراخ تنفسی نفس می کشند.
نهنگ های بی دندان دو سوراخ تنفسی دارند که کنار هم هستند و نهنگ های دندان دار فقط یک سوراخ تنفسی دارند.
وقتی که نهنگ ها به سطح آب می آیند ، سوراخ تنفسی خود را باز می کنند و هوا را به صورت انفجاری بیرون می رانند و بلافاصله هوای تازه را تنفس می کنند و سوراخ تنفسی دوباره بسته می شود.
این فرایند برای نهنگ های کوچک فقط یک ثانیه طول می کشد و برای نهنگ های بزرگ چند ثانیه. نهنگ ها نمی توانند از طریف دهان نفس بکشند چون نای آن ها به مری وصل نیست.

سوراخ تنفسی نهنگ :

سوراخ تنقسی نهنگ نفس کشیدن نهنگ نفس کشیدن دلفین