کوسه چه می خورد؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۲۰:۲۷:۵

حمله ی کوسه کوسه ها چه می خورند غذای کوسه حمله ی کوسه ها

آيا کوسه آدم می خورد؟

در حقیقت انسان جز رژيم غذایی کوسه نیست. کوسه ها بیشتر از ماهی های مختلف ،‌ شیر دریایی ،‌فک ها و انواع دیگر پستاندارن تغذیه می کنند.
کوسه ها وفتی که گیج می شوند یا کنجکاو هستند به انسان حمله می کنند. اگر کوسه شخصی را در آب ببیند ممکن است که سعی کند به او حمله کند. ولی کوسه ها از انسان می ترسند چون انسان ها آن ها را شکار می کنند.