هشت پا چه می خورد ؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۲۰:۲۹:۵

غذای هشت پا چیست؟

شکار هشت پا غذای هشت پا اختاپوس


تقربیا همه ی هشت پا ها شکارچی هستند. هشت پا ها از خانواده ی خرچنگ ها ، پُرتاران و بقیه ی جانوارن نرم تن مانند حلزون نفیر ، صدف دوکفه‌ای تغذیه می کنند.
هشت پا های اقیانوس آزاد از میگو ، ماهی و دیگر سرپایان تغذیه می کنند.

اختاپوس چه می خورد اختاپوس ها شکار اختاپوس دریایی اختاپوس در حال  شکار