چرا هشت پا حرام است؟

۱۳۹۹/۵/۱۳ ۱۲:۳۴:۳

آیا هشت پا حرام است؟

در اسلام فقط میگو و خوردن موجودات دریایی ای که فلس دارند حلال است. خوردن گیاهان دریایی هم جایز است.
خوردن هشت پا در اسلام حرام است چون هم فلس ندارد هم اینکه هشت پا از حیوانات دیگر مثل ماهی ها و بقیه موجودات دریایی دیگر تغذیه می کند.
در اسلام حیواناتی که مرده خوار هستند و حیوانات دیگر را شکار می کنند حرام است.

اختاپوس ها آیا اختاپوس حرام است حرام بودن اختاپوس