هشت پا چند مغز دارد؟

۱۳۹۹/۵/۱۳ ۱۲:۳۴:۳

هشت پا چند مغز دارد؟

هشت پا ها استخوان ندارند. آن ها بی مهرگانی با بدن های بسیار منعطفی هستند که می توانند از فضاهای بسیار کوچکی عبور کنند.
اختاپوس ها دارای سه قلب ، نُه مغز و خون آبی هستند.
دو قلب خون را به آبشش ها می رساند در حالی که قلب سوم خون را به کل بدن به گردش در می آورد.
سیستم عصبی شامل یک مغز مرکزی و یک گانگلیون بزرگ در هر بازوی هشت پا است که حرکت را کنترل می کند.

هشت پا چند مغز دارد هشت پاها مغز هشت پا

چرا هشت پا نه مغز دارد؟

زیرا مسیر تکاملی هشت پا ها کاملا از مهره داران متفاوت بوده است.
در اصل هر بازو مغز مخصوص به خود را دارد که بخشی از مغز که پردازش دیداری را انجام می دهد ، هر یک از مغز های بازو ها را با هم هماهنگ می کند.
می توان گفت که یک مغز مرکزی سیستم عصبی را کنترل می کند و مغز های دیگر حرکت بازو ها را کنترل می کنند.