هشت پا چند متر است؟

۱۳۹۹/۵/۱۳ ۱۲:۳۴:۳

اندازه هست پا چقدر است؟

اختاپوس ها باهوش ترین بی مهرگان هستند و در آب های گرمسیری و معتدل اقیانوس ها یافت می شوند.
آن ها می توانند به طول تقریبا ۱۳۱ سانتی متر و وزن ۹ کیلوگرم رشد کنند گرچه متوسط وزن و اندازه ی اختاپوس ها معمولا کمتر است.
اختاپوس غول پیکر اقیانوس آرام (هشت پای غول آرام) از سایر گونه های اختاپوس ، بیشتر عمر می کند و هم چنین از آن ها بزرگ تر است.
بیشترین رکوردی که از انداره ای این هشت پا ثب شده است طولی حدود ۹۱۴ متر و وزنی معادل با ۲۷۲ کیلو است!
متوسط اندازه ی آن ها معمولا ۴۸۶ متر و ۵۰ کیلو است.
آن ها معمولا 4 سال عمر می کنند و هشت پای نر و ماده بلافاصله پس از تولید مثل می میرند.

هشت پای غول ارام هشت پای غول پیکر اقیانوس آرام هشت پا