هشت پا چگونه نفس می کشد؟

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۴:۴۲:۳۴

تنفس هشت پا چگونه است؟

مانند ماهی ، اختاپوس ها برای زنده ماندن به آب احتیاج دارند و اکسیژن را از طریق آبشش ها دریافت می کنند.
اما زیست شناس دریایی ، کن هالانیچ (Ken Halanych) گفته است که اختاپوس ها می توانند حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه خارج از آب زنده بمانند.
اختاپوس ها از طریق آبشش ها اکسیژن را تنفس و سپس از طریق لوله ای به نام سیفون بازدم می کنند.
اگر یک اختاپوس سریع نفس بکشد و با قدرت زیاد بازدم کند، می تواند با سرعت جت به عقب حرکت کند!