آیا دلفین ها می خوابند؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۲۰:۲۳:۵

آیا دلفین ها می خوابند؟

دلفین ها نمی توانند مانند سایر حیوانات بخوابند؛ آنها باید هوشیار بمانند، حتی وقتی که خواب هستند.
تنفس دلفین ها خودکار نیست و به صورت خودآگاه انجام می شود.
اگر دلفین ها مانند ما انسان ها وارد یک خواب عمیق شوند و هوشیاری خود را از دست بدهند، دست از تنفس کردن برداشته و خفه یا غرق می شوند