آیا کوسه ها می توانند بوی خون قاعدگی را حس کنند؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۲۰:۲۲:۵

آیا کوسه ها می توانند بوی خون قاعدگی را حس کنند؟

کوسه ها دارای حس بویایی بسیار قوی هستند به طوری که به آنها اجازه می دهد تا شکارشان را تا چیزی حدود ۹۰ متر آن طرف تر حس کنند و بیابند.
اما در پاسخ به این سوال باید گفت هر مایعی که از بدن خارج شود و وارد آب شود برای کوسه ها قابل تشخیص است و خون قاعدگی هم از این قاعده مستثنی نیست و برای کوسه قابل تشخیص است درست مانند هر مایع دیگری که از بدن خارج شود مثل ادرار و ... .